Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder;

 1. Vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, chalet, trekkershut en dergelijke;
 2. Ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het vakantieverblijf aan de recreatie ter beschikking stelt;
 3. Recreant; degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
 4. Mederecreant; de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
 5. Derde; iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
 6. Overeengekomen prijs; de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;
 7. Kosten; alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
 8. Informatie; schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 9. Annulering; de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, voor de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te vertrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.
 3. De recreant heeft de verplichting de overeenkomsten de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

Artikel 3: Duur van de overeenkomst

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
 2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

 1. De recreant dient de betaling in euro’s te voldoen.
 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van een week na de schriftelijke aanmaning niet nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 5. Na het maken van de reservering en het ontvangen van de factuur dient de recreant binnen 5 dagen 50% van het totaalbedrag te voldoen.

Artikel 6: Boekingen

 1. BetuweStrand Recreatie neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 21 jaar. De hoofdhuurder dient 21 jaar of ouder te zijn en gedurende het gehele verblijf aanwezig te zijn. BetuweStrand Recreatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. BetuweStrand Recreatie zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst digitaal aan jou bevestigen en factureren. Moch je geen e-mailadres hebben dan ontvang je per post een bevestiging, tevens factuur. De bevestiging/ factuur dien je direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging/ factuur en vóór aanvang van het verblijf. Ben je binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging/ factuur, dan dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de receptie.

Artikel 7: Aankomst en vertrek

 1. De recreant is verplicht om aan de ondernemer een geldig legitimatiebewijs ter inzage af te geven van hemzelf, zijn mederecreant en de derde wanneer er naar gevraagd word. De ondernemer heeft het recht een kopie van het legitimatiebewijs te maken en in zijn administratie achter te houden.
 2. Bij aankomst op het kampeerterrein, vanaf 14.00 uur op de eerste dag van de overeenkomst, dient de recreant de mederecreant en de derde zich te melden bij de receptie. Deze verplichting geldt ook bij vertrek van het kampeerterrein, vóór 12.00 uur op de laatste dag van de overeenkomst, tenzij de recreant, mederecreant of derde de intentie heeft om dezelfde dag weer op het kampeerterrein terug te keren.
 3. Indien de aankomst plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient de aankomst gemeld te worden via de intercom aan de voorkant bij het receptiegebouw. Indien het vertrek plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient het vertrek aangekondigd te worden op de aan de vertrek dag voorafgaande dag dat de receptie wel geopend is.
 4. De openingstijden van de receptie worden door de ondernemer vastgesteld en op afdoende wijze aangekondigd.
 5. De ondernemer kan aan recreanten met een vaste plaats ontheffing verlenen van de verplichting uit artikelen 5,2 en 5,3.

Artikel 8: Latere aankomst en voortijdig vertrek

 1. De recreant is de volledige prijs voor de overeenkomst voor de gehele afgesproken periode verschuldigd. 

Artikel 9: Annulering (uitsluitend voor toeristisch kamperen en huuraccommodaties)

 1. Bij annulering van de overeenkomst betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer, deze bedraagt 100% van de overeengekomen prijs, mits er een annuleringsverzekering (10% van de overeengekomen prijs) is afgesloten;
 2. Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
 3. Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
 4. Bij annulering binnen twee tot een maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
 5. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 10: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgesteld.

Artikel 11: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen;
  1. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of veiligheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet;
  2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
  3. Indien de recreant ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
  4. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
  5. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste te verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
  6. De recreant blijft in het beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 12: Wet- en regelgeving

 1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
 2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dan mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.

Artikel 13: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden waarin de recreant het heeft ontvangen.
 3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het volg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 3. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.
 4. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
 5. De recreant is t.o.v. de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.
 6. De ondernemer verplicht zich om na melding door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 15: Klachten

 1. Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend. Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant.
 2. De ondernemer zal jouw klacht beoordelen en in alle redelijkheid en billijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.